Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 
 

společnosti

BEMETA DESIGN s.r.o., IČ: 26929074; DIČ: CZ 26929074
se sídlem Žatčany 28, PSČ 664 53, Česká republika

zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46063

tel.: +420 544 224 338 fax: +420 544 213 040

e-mail: info@bemeta.cz

bankovní spojení: Komerční banka: 123-7000400217/0100

 

(dále jen „prodávající“)

  
 
I.

1.  Reklamační řád prodávajícího byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem č.
634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
2.  Reklamační řád společně se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího
tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
3.  Reklamační řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a
uplatnění práv vyplývající ze záruky za jakost zboží dodaného prodávajícím na
základě objednávky kupujícího.
4.  Tento Reklamační řád vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění na internetových
stránkách prodávajícího (www.bemeta.cz).
 

II.

1.  Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou
smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího (zveřejněné na
www.bemeta.cz) a obecně závaznými právními předpisy.  
2. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím
příslušnými právními předpisy platnými na území České  republiky,  zejména  OZ a
ZOS, ve vztahu ke spotřebiteli se nepřihlíží k ujednáním tohoto reklamačního řádu
odchylujícím se v neprospěch spotřebitele od zákonné úpravy stanovené k ochraně
spotřebitele; v takovém případě bude použita úprava příslušného právního předpisu.
3.  Kupující je povinen zboží zkontrolovat při jeho převzetí. Případné vady druhu,
množství, jakosti a provedení, ev. jiné zřejmé vady, je kupující povinen oznámit
(nejlépe písemnou formou) prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co zboží
převzal. Pro odstranění výkladových pochybností se má za to, že lhůtou „bez
zbytečného odkladu poté, co zboží převzal“ se má na mysli lhůta
nejvíce dvou pracovních dnů od převzetí zboží. 
4.  V případě vad odstranitelných má kupující nárok na odstranění vady, doplnění
toho, co chybí nebo přiměřené slevy z kupní ceny. V případě vad neodstranitelných
má kupující nárok na výměnu za zboží bezvadné, slevu z kupní ceny nebo může od
smlouvy odstoupit.  
5.  Náhradní zboží za zboží vadné zašle prodávající kupujícímu až po obdržení
vadného zboží v původním obalu spolu s řádně uplatněnou reklamací, která
obsahuje popis zjištěných vad. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé při
přepravě zboží zpět prodávajícímu při uplatnění reklamace.
6.  Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 OZ ve spojení s ust. § 2 odst. 1
písm. a) ZOS, je prodávající povinen spotřebiteli při uplatnění reklamace vydat
písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je
jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní
údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
7.  Prodávající neodpovídá za tyto vady zboží:
  -  za závady vzniklé použitím a instalací, které jsou  v  rozporu  s  návodem  k
obsluze nebo obecnými zásadami pro běžné nakládání se zbožím obdobného
charakteru. Obecný návod na instalaci výrobků je rovněž uveden na webových
stránkách prodávajícího v sekci „Ke stažení“.

-  za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku;
-  za závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním;
-  za závady vzniklé běžným opotřebením výrobku;
-  za závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za
jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek,
fyzickým poškozením, neodvratnou událostí (přírodní katastrofy),
povětrnostními vlivy, bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným
mechanickým opotřebením apod.;
- za závady vzniklé při použití výrobku v agresivním prostředí, jako jsou chemické
provozy, bazény, sauny¨.

III.

1. Prodávající poskytuje kupujícímu rozšířenou záruku na zboží, jehož je sám
výrobcem, a to v rozsahu 12 let na funkčnost a 12 let na povrch výrobku, není-li u
vybraného zboží uvedena záruka kratší. Prodloužená záruční doba se
nevztahuje na ty spotřební části výrobků, které podléhají běžnému opotřebení
(rukojeti, pumpičky, plastové části výrobků, plastové příslušenství apod.).
2. Prodávající poskytuje u vybraných výrobků tyto záruční doby:

pumpičky - 2 roky
výrobky řady Cytro, Kera, Fix, Alfa, Retro, Niki, NOX, EASY, GAMMA, VISTA – 2 roky
výrobky řady Neo – 6 let
madla z řady Omega – 6 let
výrobky řady Rawell, magnetické držáky ručníků – 2 roky
jezdce na sprchové tyče – funkčnost – 2 roky
odpadkové koše – 2 roky
výrobky série Dark, Nero, White – 2 roky
kosmetická zrcátka a zrcadla - 2 roky
elektrická zařízení (osoušeče rukou, vysoušeče vlasů atd.) - 2 roky
výrobky řady Help provedení bílý lak - 2 roky
výrobky řady Help provedení nerez – 6 let

výrobky řady Rawell provedení bílý lak – 2 roky
výrobky řady Rawell provedení chrom – 6 let
výrobky řady Hotelový program (kromě plastových výrobků) – 6 let
plastové výrobky – 2 roky
-     na níže uvedené výrobky – 2 roky:
č. 106105181 Trojháček
č. 106107011 Madlo
č. 106107021 Zahnuté madlo
č. 106107031 Zahnuté madlo s mýdlenkou
č. 106109091 Dávkovač mýdla 500 ml
č. 106112065 Držák na TP s popelníkem
č. 106101015 Popelník
č. 105109075 Dávkovač 1250 ml
č. 105109205 Dávkovač 1500 ml
č. 151109015 Dávkovač 350 ml
č. 106109091 Dávkovač 400 ml
č. 102306062 věšáček na nalepení
 
3.  Záruční lhůta běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy
odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
4.  Další nároky z odpovědnosti za vady a lhůty k jejich uplatnění se řídí zákonem. 
5.   Kupující může reklamaci uplatnit osobně v provozovně prodávajícího nebo je
možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího:
              BEMETA DESIGN s.r.o.
                   IČ: 26929074
                  Žatčany 28
                  PSČ 664 53
                  Česká republika

 
6. Zásilka uplatňující reklamaci musí obsahovat: reklamované zboží (včetně
kompletního příslušenství), kopii dokladu o zakoupení či doložení zakoupení jiným
vhodným způsobem, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího
(zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace
původu i závady zboží a následné rozhodnutí o reklamaci a jejím vyřízení, což bude
kupujícímu nebo odesílateli reklamace sděleno.
7. Nedodá-li kupující reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství,
bude v případě odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu vrácena kupní cena
ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
 

IV.
Vyřízení reklamace
A. Kupující - spotřebitel

1.  V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba,
která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu
svého povolání.
2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být
informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající
se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty spotřebitel
může od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 

B. Kupující - podnikatel

3.  Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě
40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel
informován na kontaktní e-mail.

V.

1.  Pro údržbu výrobků doporučuje prodávající používat pouze kvalitní  mycí
prostředky, které jsou výrobcem doporučeny pro údržbu koupelnového vybavení,
a jsou výrobcem k tomu určeny  a  odpovídají  charakteru  materiálu,  pro  který  mají
být použity.
2.  Doporučení prodávajícího pro údržbu výrobků s chromovou povrchovou
úpravou: chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny.  Používejte výhradně
čisticí prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch otřete vlhkým
hadříkem. Pokud je znečištěni silnější, použijte na očištění vlhký hadřík namočený v
saponátové vodě s neutrálním PH faktorem (5,5).  Všechny ostatní čistící
prostředky, které jsou určené pro agresivnější interakci s povrchy, mohou poškodit
chromový povrch.
3.  Doporučení prodávajícího pro údržbu výrobků s nerezovou povrchovou úpravou:
nerezová ocel je citlivá na kyseliny.  Používejte výhradně čistící prostředky vhodné
pro ošetření nerezového povrchu. Aplikací těchto speciálních přípravků bude
zamezeno stopám otisků prstů.
4.  K čištění je zakázáno používat:
-  prostředky s obsahem kyseliny octové, fosforečné, mravenčí a chlorovodíkové
-  prostředky obsahující bělidla na bázi chlóru
-  drátěnky, hrubé houbičky a čistící prostředky, které mohou poškrábat povrch
výrobku 
-  suché, tekuté nebo pastové čisticí prášky a písky
-  alkalické nebo kyselé silně koncentrované čistící prostředky
-  prostředky stavební chemie s korozně agresivním účinkem
5.  Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené nesprávnou údržbou
výrobků a na takto vzniklé vady nemůže kupující uplatnit reklamaci.

VI.

Závěrečná ustanovení

1.  Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem
dotčena.
2.  Tento Reklamační řád je platný od 6. 1. 2023 a ruší platnost předchozích
reklamačních řádů.
3.  Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na
www.bemeta.cz.
                                                                                      
BEMETA DESIGN s.r.o.