Geschäftsbedingungen

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní korporace
BEMETA DESIGN s.r.o., IČ : 26929074; DIČ : CZ 26929074
se sídlem Žatčany 60, PSČ 664 53, Česká republika
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46063
tel.: +420 544 224 338
e-mail: info@bemeta.cz
bankovní spojení : Komerční Banka: 123-7000400217/0100
(dále jen „prodávající“)

I.

Všeobecná ustanovení

1. Prodávající je obchodní společností zabývající se výrobou a prodejem
koupelnových doplňků, vodovodních baterií, jakož i dalšího koupelnového
vybavení (dále jen „zboží“).
2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále i ,,Podmínky“) upravují
práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při dodávkách zboží a služeb (dále
jen zboží) prodávajícím na základě objednávky kupujícího. Kupujícím je jakákoliv
fyzická nebo právnická osoba nakupující u prodávajícího. Zboží prodávající nabízí
prostřednictvím Katalogu, který je zveřejněn i na webových stránkách
prodávajícího www.bemeta.cz.
3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito Podmínkami
upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ust. §
419 OZ ve spojení s ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“), tedy jedná-li se o
zákazníka – fyzickou osobu (člověka), který uzavírá smlouvu s podnikatelem
nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání, řídí se těmito Podmínkami neupravené
vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem jako kupujícím příslušnými
ustanoveními OZ a ZOS.
4. Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových
stránkách prodávajícího (www.bemeta.cz). Prodávající si vyhrazuje právo tyto
Podmínky upravovat.

II.
Objednávání zboží

1. Objednávku zboží provádí kupující písemně a zašle ji prodávajícímu poštou,
elektronickou poštou, přes EDI systém nebo přes B2B portál prodávajícího na
kontaktní spojení prodávajícího uvedená v záhlaví těchto Podmínek, v Katalogu či
na webových stránkách prodávajícího nebo objednávku učiní prostřednictvím
elektronického obchodu na internetových stránkách prodávajícího na adrese
www.bemeta.cz. Odesláním objednávky vyslovuje zákazník souhlas s těmito

Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění platném v den odeslání
objednávky.
2. Objednávka musí obsahovat označení kupujícího a prodávajícího, název a
přesný kód zboží dle Katalogu, počet kusů, jméno a příjmení oprávněné osoby,
která objednávku jménem kupujícího učinila, a její podpis, s výjimkou objednávek
učiněných prostřednictvím elektronické pošty, přes EDI systém nebo přes B2B
portál prodávající.
3. Prodávající objednávku potvrdí v pracovní dny do 48 hodin od jejího obdržení; je-
li objednávka doručena v sobotu, neděli nebo svátek, bude objednávka potvrzena
do 48 hodin od 8.00 hod. nejbližšího následujícího pracovního dne. Smlouva je
mezi stranami uzavřena až potvrzením objednávky. Tyto podmínky jsou součástí
uzavřené smlouvy a uzavřením smlouvy se pro kupujícího stávají závaznými.

III.

Podmínky dodání zboží

1. Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného
odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů; to neplatí pro případ
zálohové platby podle čl. V odst. 3 Podmínek.
2. Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat do sídla nebo bydliště kupujícího
uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a
zaplatit sjednanou kupní cenu.
3. Prodávající dodá kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo jiné zásilkové
(kurýrní) služby. Náklady na přepravu nese kupující.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny.
5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání zboží
kupujícímu nebo prvnímu přepravci, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
6. V případě právního vztahu s podnikatelem nebo právnickou osobou platí, že
prodávající dodal objednané zboží kupujícímu okamžikem, kdy mu umožní si
zboží vyzvednout v sídle prodávajícího, případně okamžikem předání prvnímu
přepravci.

IV.
Kupní cena

1. Kupní cena za zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího (dále jen „Ceník“),
který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího www.bemeta.cz. Na
požádání prodávající zašle kupujícímu platný ceník zboží v tištěné nebo
elektronické podobě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou v Ceníku
umístěném na webových stránkách prodávajícího a Ceníku zaslaného v tištěné
podobě platí ceny uvedené v Ceníku na webových stránkách prodávajícího.
2. K ceně stanovené dle předchozích odstavců budou připočítány expediční náklady
a náklady dopravy.
3. Případné slevy a zvýhodněné akce jsou prodávajícím zveřejňovány
prostřednictvím „NEWSLETTERu“ (také umístěném na www.bemeta.cz) nebo
jsou uvedené na webových stránkách prodávajícího.

V.

Splatnost kupní ceny

1. Daňový doklad ve dvojím vyhotovení zasílá prodávající kupujícímu samostatně
nebo spolu se zásilkou. Po obdržení faktury je kupující povinen si kupní cenu na
daňovém dokladu ihned zkontrolovat. Případné námitky proti výši kupní ceny
musejí být uplatněny nejpozději do tří dnů od převzetí daňového dokladu.
2. Daňový doklad slouží zároveň jako dodací list. Kupující je povinen daňový doklad
podepsat a potvrdit tak převzetí zboží, jedno podepsané vyhotovení daňového
dokladu je kupující povinen vrátit prodávajícímu.
3. Kupní cena je splatná zálohově bezhotovostním převodem předem nebo na
dobírku platbou v hotovosti nebo platební kartou dopravci při dodání zboží. Před
zaplacením kupní ceny není prodávající povinen kupujícímu zboží dodat.
Formu úhrady volí kupující; zvolí-li úhradu bezhotovostním převodem, zašle mu
prodávající zálohovou fakturu některým ze způsobů pro zasílání objednávky.
Pokud nebude celá kupní cena včetně DPH, nákladů na dopravu a expedici
připsána na účet prodávajícího do data splatnosti uvedeného na zálohové
faktuře, kupní smlouva se ruší dnem následujícím po dni splatnosti.

VI.

Reklamace a záruka za zboží

Způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění práv vyplývající ze
záruky za jakost zboží se řídí ustanoveními OZ a ZOS a dále Reklamačním řádem
prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Podmínek a tvoří nedílnou součást
smlouvy o koupi zboží uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamační řád je
zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího www.bemeta.cz.

VII.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Pokud je smlouva uzavřena distančním způsobem, má kupující, pokud je
spotřebitelem, právo v souladu s § 1829 OZ odstoupit od smlouvy jakýmkoliv
jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu ve lhůtě 14 dní (protokol
pro vrácení zboží je k dispozici na webových stránkách prodávajícího), jinak toto
právo zanikne. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží (spotřebitelem nebo jím určenou třetí
osobou),
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží po ujednanou
dobu, ode dne převzetí první dodávky zboží.
2. Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm.
i) OZ, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku ode dne uplynutí lhůty podle
odstavce § 1829 odst. 1, 2 nebo 3 OZ; jestliže však byl spotřebitel poučen
prodávajícím o právu odstoupit od smlouvy do jednoho roku ode dne uvedeného v §
1829 odst. 1, 2 nebo 3 OZ, skončí lhůta pro odstoupení uplynutím čtrnácti dnů ode
dne, kdy spotřebitel obdržel poučení.
3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za
úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy
poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy,
c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného
jeho osobním potřebám,
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby,
jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s
jiným zbožím,
e) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném
spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než
vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení
opravy nebo údržby,
f) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z
hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
g) a z jiných důvodů stanoví-li tak zákon nebo jiný právní předpis.
4. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat zboží zpět
prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů. Tato lhůta je
zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Náklady spojené
s vrácením zboží nese spotřebitel.
5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky
včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným
způsobem. Jestliže však spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží,
který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve,
než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle
toho, co nastane dříve.

VIII.

Tyto Podmínky jsou platné po dobu jejich zveřejnění na webových stránkách
prodávajícího a pro obchody, které se za platnosti Podmínek uskutečnily.
Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují speciální úprava pro
spotřebitele, platí, že se takové ujednání nevztahuje na smluvní vztah uzavřený s
podnikateli nebo právnickými osobami.

IX.

1. Smluvní strany se zavazují případné spory vyplývající z jejich smluvního vztahu
řešit dohodou.
2. Pokud k dohodě mezi smluvními stranami nedojde, sjednávají, že všechny spory
vznikající z uzavřené kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy
České republiky.

X.

1. Zpracování osobních údajů je upraveno v odkazu Zásady zpracování osobních
údajů, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího.

XI.

1. Právní otázky těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem
České republiky.
2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 1. 2023.

BEMETA DESIGN s.r.o.